Kinh Phật Cho Người Tại Gia

B. PHẦN CHÁNH KINH - IV. CÁC KINH VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA: 53. Phật Nói Kinh Bốn Vô Lượng Tâm

53. PHẬT NÓI KINH BỐN VÔ LƯỢNG TÂM

 ***

Bấy giờ trong Hội, đức Phật liền bảo ngài Xá-lợi-phất: “Các Bồ-tát là nguyên khí Phật pháp, pháp khí của Phật, hành Bồ-tát đạo luôn thực tập hạnh tứ vô lượng tâm”. O

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu