Kinh Phật Cho Người Tại Gia

B. PHẦN CHÁNH KINH - III. CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ: 27. Kinh Chuyển Pháp Luân

27. KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

***

Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở tại vườn Nai, thuộc Ba-la-nại, đức Phật đã dạy cho năm thầy tu phương pháp chuyển hóa tất cả khổ đau, gồm những điều sau.   O

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu