quan điểm

Chương II: QUAN ĐIỂM ĐẠO PHẬT

    Một trong những đặc điểm phân biệt Đức Phật với tất cả những Giáo chủ các tôn giáo khác là: Đức Phật là một con người không có mối liên quan nào với một Thượng đế hay bất cứ một con người siêu nhiên nào. Ngài không phải là Thượng đế cũng không phải là hiện thân của Thượng đế, càng không phải là một nhân vật huyền thoại nào.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu