Phần VIII : BÀI CA TỈNH THỨC CUỘC ĐỜI CỦA THIỀN SƯ CHÍ CÔNG

(CHÍ CÔNG THIỀN SƯ TỈNH THẾ CA)
Thích Nhật Từ dịch

Nam lai, Bắc vãng, tẩu Tây đông

Khán đắc phù sinh tổng thị không

Thiên dã không lai, địa dã không

Nhơn sinh yểu yểu tại kỳ trung

Nhật dã không lai, nguyệt dã không

Lai lai, vãng vãng hữu hà công

Điền dã không, lai địa dã không

Hoán liễu đa thiểu chủ nhân ông

Kim dã không lai, ngân dã không,

Tử hậu hà tằng tại thủ trung,

Thê dã không lai, tử dã không,

Huỳnh tuyền lộ thượng bất tương phùng

Đại Tạng kinh trung không thị sắc

Bát Nhã kinh trung sắc thị không

Triêu tẩu tây lai, mộ vãng đông

Nhân sinh cáp tợ thái hoa phong

Thái đắc bách hoa thành mật hậu

Đáo đầu tân khổ nhất trường không

Thâm dạ thính đắc tam canh cổ

Phiên thân bất giác ngũ canh chung

Tử tế tùng đầu tư tưởng khởi

Cánh thị Nam Kha nhất mộng trung

***

Ngược xuôi Nam Bắc, khắp Tây Đông

Thấy rõ cuộc đời vốn rỗng không

Trời cũng không và đất cũng không

Đời người mù mịt ở trong vòng.

Nhật nguyệt chiếu soi rồi cũng không

Đến đi qua lại có gì công

Ruộng vườn đầy ắp còn đâu nữa

Đổi chủ thay người biết bao lần.

Vàng cũng không và bạc cũng không

Chết rồi tay trắng, chẳng theo thân

Vợ chồng, con cái rồi chia cắt

Chín suối xa nhau biệt hồng trần.

Trong Kinh Phật dạy “không là sắc”

Bát-nhã kinh cho “sắc tức không”

Sáng ở chỗ này, chiều chỗ khác

Đời người như thể kiếp “con ong”.

Hút mật từ hoa luôn bận rộn

Mệt đừ ruốt cuộc được gì đâu!

Canh ba chuông đổ, lòng đau thắt

Trở người, bất giác đã canh năm.

Tâm tưởng mọi điều bao tính toán

Hiểu ra mới biết mộng Nam Kha.

***

 
00:00