PHẦN CHÁNH KINH: 3. Kinh Phước Đức

 Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, rồi thưa Phật rằng:O

Xin Thế Tôn chỉ dạy

Cách thức tạo phước đức

Giúp trời người thực tập

Để sống đời hạnh phúc.

  Sau khi khen ngợi, đức Phật tuần tự giảng dạy đại ý mười cách tạo phước, để trời và người sống trong hạnh phúc, gồm những điều sau:  O

1. Phương pháp thứ nhất là

“Tránh người, cảnh xấu ác

Để không bị vạ lây

Thân cận bậc hiền đức

Tôn trọng, học điều hay.”O

2. Phương pháp thứ hai là

“Xây dựng môi trường tốt

Để gây tạo nhân lành,

Quyết tâm theo đạo đức,  

Để cuộc sống thanh bình.”  O

3. Phương pháp thứ ba là

“Siêng học, tay nghề hay,

Có lương tâm, đạo đức,

Luôn nói lời chân thực

Từ ái với tha nhân.” O

 4. Phương pháp thứ tư là

“Luôn hiếu dưỡng song thân,

Thương, chăm sóc gia đình,

Chọn, làm nghề thích hợp,

Sự nghiệp phát triển nhanh.”  O

5. Phương pháp thứ năm là

“Sống chân thật, bố thí,

Giúp xã hội, người thân,

Nhân cách luôn cao thượng,

Hành xử như chân nhân.” O

6. Phương pháp thứ sáu là

“Quyết không làm điều ác,

Không ma túy, rượu say.

Thích việc lành, đạo đức,

Theo đuổi, sống thẳng ngay.”  O

7. Phương pháp thứ bảy là

“Sống lễ độ, khiêm cung,

Biết ơn và đền đáp,

Không tham và biết đủ,

Siêng học pháp cao sâu.”  O

8. Phương pháp thứ tám là

“Sống kiên nhẫn, phục thiện,

Thân cận các bậc thầy,

Học hỏi và cầu tiến,

Nghe pháp, học điều hay.”  O

9. Phương pháp thứ chín là

“Sống chánh niệm, tỉnh thức,

Hành Phật pháp nhiệm mầu,

Quyết tâm theo chân lý,

Đạt niết-bàn an vui.”O

10. Phương pháp thứ mười là

“Đến đi trong nhân gian

Tùy duyên nhưng bất biến,

Tâm không hề lay chuyển,

Chuyển hóa hết não phiền.” O

  Sau khi giải thích mười cách tạo phước, đức Phật khích lệ bằng bài kệ sau:  

“Ai tu tạo phước đức

Được an lạc luôn khi

Ở đâu cũng hạnh phúc,

Tới đâu cũng bình an.”

  Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật, đồng thời phát nguyện truyền bá khắp nơi các cách làm phước, đem lại lợi lạc cho khắp mọi người. O

  Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)   O

Tags 
Kinh Phật
 
00:00