PHẦN CHÁNH KINH: 5. Kinh Tránh Xa Các Cánh Cửa Bại Vong

Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân thể phát quang, cung kính đảnh lễ, ngồi xuống một bên, rồi thưa Phật rằng:

Con xin hỏi Thế Tôn

Đâu là cửa bại vong

Mà mọi người nên tránh

Nhờ đó sống an vui.

  Vì thương trời người, đức Phật ân cần, tuần tự phân tích mười hai cánh cửa dẫn đến bại vong của kiếp sống người, rồi khuyên mọi người hãy nên xa lánh, để được bình an. 

♦ Bại vong thứ nhất là:

Thành công và bại vong

Không có gì khó hiểu.

Thích chính pháp: Thành công.

Ghét chánh pháp: Bại vong.

♦ Bại vong thứ hai là:

Ai thích kẻ xấu ác

Không quý trọng người hiền

Thích thú điều bất thiện

Là cửa vào bại vong.

♦ Bại vong thứ ba là:

Người ham ăn, thích ngủ

Ham đông vui, thụ động

Lười biếng và nóng giận

Là cửa vào bại vong.

♦ Bại vong thứ tư là:

Kẻ đối với mẹ cha

Không vâng lời, phụng dưỡng

Không hiếu kính, giúp đỡ

Là cửa vào bại vong.

♦ Bại vong thứ năm là:

Ai có tính gian dối,

Lừa gạt bậc chân tu

Không thật với mọi người

Là cửa vào bại vong.

♦ Bại vong thứ sáu là:

Người giàu, đầy tài sản

Chỉ biết hưởng một mình

Không quan tâm, giúp người

Là cửa vào bại vong.

♦ Bại vong thứ bảy là:

Người tự hào chủng tộc

Tài sản và quyền uy

Cao ngạo, khinh rẽ người

Là cửa vào bại vong.

♦ Bại vong thứ tám là:

Kẻ mê người khác phái,

Ma túy, rượu, cờ bạc,

Tiêu xài quá hoang phí

Là cửa vào bại vong.

♦ Bại vong thứ chín là:

Vướng vào thú ăn chơi

Ăn ngủ kẻ bán thân

Ngoại tình, không chung thủy

Là cửa vào bại vong.

♦ Bại vong thứ mười là:

Người tuổi tác đã cao

Cưới người tuổi con mình

Thường ghen, sầu, khó ngủ

Là cửa vào bại vong.

♦ Bại vong mười một là:

Bất luận nam hay nữ

Nghiện ngập, không tiết kiệm

Bám ô dù, quyền thế

Là cửa vào bại vong.

♦ Bại vong mười hai là:

Tài sản ít, dục nhiều

Sống bất lương, không đạo

Tham quyền, thích cai trị

Là cửa vào bại vong.

  Sau khi giải thích mười hai bại vong, đức Phật khích lệ bằng bài kệ sau:

Người trí khéo quán sát

Mười hai bại vong này

Sống tốt với chánh kiến

Được hạnh phúc đời đời.

  Nghe Phật dạy xong, vị thiên nhân ấy vô cùng hoan hỷ, làm theo lời Phật, đồng thời phát nguyện khuyên bảo mọi người lánh xa các cửa dẫn đến bại vong, nhằm mang lợi lạc cho khắp mọi người. O

  Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O

(Tập Kinh kệ 91-115, tr. 18-20, Ấn bản Pali Text Society)

Tags 
Kinh Phật
 
00:00