Kinh Phật Cho Người Tại Gia

B. PHẦN CHÁNH KINH - IV. CÁC KINH VỀ THIỀN VÀ CHUYỂN HÓA: 47. Kinh Bốn Loại Hành Thiền

 47. KINH BỐN LOẠI HÀNH THIỀN

 ***

Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá-vệ, đức Phật tập hợp tất cả đệ tử, giảng dạy tinh yếu về bốn loại thiền.

B. PHẦN CHÁNH KINH - III. CÁC KINH VỀ TRIẾT LÝ: 37. Kinh Bảy Điều Nên Biết

 37. KINH BẢY ĐIỀU NÊN BIẾT

 ***

Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, tại chùa Kỳ-viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng, đức Phật tập họp tất cả đệ tử và dạy như sau:    O

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu