Bát Chánh Đạo

Con Đường Chuyển Hóa - Ứng Dụng Bát Chánh Đạo Trong Đời Sống

Con Đường Chuyển Hóa - Ứng Dụng Bát Chánh Đạo Trong Đời Sống

Bát chánh đạo là con đường tâm linh có khả năng giúp cho người phàm trở thành bậc Thánh. Trước hết là Chánh kiến, tức tầm nhìn chân chính, yếu tố đầu tiên trong con đường Thánh mà tất cả các bậc tâm linh phải đi qua.

***

Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu