Bồ-Tát Di Lặc

Xưng Tán Và Nương Tựa Bồ Tát Quán Thế Âm

    Hôm nay, là thánh đản của Bồ-tát Quán Thế Âm, mọi người thọ nhận ân đức chiêu cảm của Ngài, cùng vân tập về đây, chúc mừng thánh đản, thật hi hữu, hi hữu vậy! Người Trung Quốc tín ngưỡng Bồ-tát Quán Thế Âm rất nhiều, đặc biệt phái nữ.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu