đại bi

Thực Tập Pháp Môn Đại Bi Của Bồ Tát Quán Thế Âm

Trong pháp hội kỷ niệm Bồ-tát Quán Thế Âm hôm nay, tôi muốn giới thiệu hạnh đại bi cứu độ chúng sinh của Ngài, giúp chúng ta có niềm tin sâu hơn, hiểu đúng hơn về Ngài. Các vị đều biết Bồ-tát Quán Thế Âm cầm tịnh bình và nhành dương liễu, đây là hai vật biểu thị cho hạnh đại bi vĩ đại cứu độ chúng sinh của Ngài.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu