hoà bình

Kỷ Niệm Phật Đản Nói Về Hoà Bình

     Giáo thuyết của đức Như Lai, luôn lấy sự vui vẻ cùng tồn tại của nhân sinh làm trung điểm. Đức Như Lai thị hiện xuống nhân gian, đưa thế gian đen tối, trở thành quang minh hòa bình, đây là niềm vui mừng mà chúng ta đáng được hưởng. Nhưng than ôi!

PHẦN 2: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ - Tính Chất Hòa Bình Của Phật Giáo

    Thế giới mà chúng ta đang sống luôn luôn nảy sinh tranh chấp và bất ổn. Trong quá khứ đã từng xảy ra không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn khốc, đẫm máu, làm thiệt hại vô số sinh mạng và tài sản. Hiện nay, tuy tình hình có hơi lắng dịu và hòa hoãn, nhưng chưa phải đã hoàn toàn ổn định.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu