Kinh Nikaya

PHẦN 2: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ - Biện Biệt Tà Chánh

    Làm những việc thiện đương nhiên hưởng được hạnh phúc, làm các điều ác tất yếu chuốc lấy khổ đau. Thân cận bậc hiền trí thì tiền đồ sẽ sáng lạn, gần gũi kẻ vô trí thì viễn ảnh sẽ mịt mù. Đi theo chánh đạo thì đời sống trở nên thăng hoa, dấn thân vào tà giáo thì cuộc đời xem như vứt bỏ.

THƯ MỤC THAM KHẢO

    - Dìgha Nikàya, Ed. T. W. Rhys Davids and J. E. Carpenter, 3 vols., PTS, London, 1980-1911; Tr. T W. and C. A. F. Rhys Davids, Dialogues of the Buddha, 3 vols., PTS, London, 1989-1990; Maurice Walshe, The Long Discourses of the Buddha, Wisdom Publications, Boston, 1987.

VẤN ĐÁP

Trong Luận bảo vương tam muội, có câu: “Oan ức thì không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Nhưng nếu như có người bị tố cáo là giết người mà họ thật sự không giết thì có nên biện bạch không?

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu