Phật đản

Kỷ Niệm Phật Đản Nói Về Hoà Bình

     Giáo thuyết của đức Như Lai, luôn lấy sự vui vẻ cùng tồn tại của nhân sinh làm trung điểm. Đức Như Lai thị hiện xuống nhân gian, đưa thế gian đen tối, trở thành quang minh hòa bình, đây là niềm vui mừng mà chúng ta đáng được hưởng. Nhưng than ôi!

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu