sự nghiệp

PHẦN 2: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ - Kế Thừa Sự Nghiệp Của Phật

    Các trưởng tử của đức Như Lai do kế thừa nghiệp quả quá khứ khác nhau nên khi ra đời mỗi người đều có những năng khiếu, sở trường và thiên hướng khác nhau, cho nên thường đeo đuổi những công việc theo khuynh hướng của mình.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu