tam giải thoát môn

Nghĩa Không Của Đại Thừa

    1. Không là nghĩa thâm áo Đại thừa: Đức Phật, do chứng ngộ tính Không mà được tự tại giải thoát. Cho nên từ sự giác ngộ chứng đắc của đức Như Lai mà nói, Không là tính chân thật của tất cả pháp, là Bát-nhã, chỗ giác ngộ chứng đắc Bồ-đề.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu