chính trị

PHẦN 2: MỘT SỐ CHỦ ĐỀ - Đạo Đức Chính Trị Của Tiền Nhân

    Dân tộc nào cũng có những di sản quá khứ để mà trân trọng. Lịch sử luôn dạy ta những bài học đáng giá. Tựu trung, có thể nói: Các nhà lãnh đạo phải có đức độ bao dung, trí tuệ sáng suốt, thực lòng yêu dân, và thượng tôn luật pháp. Đó là những nguyên tắc tối ưu để kiến tạo một đất nước phú cường.

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu