Kinh Bát Đại Nhân Giác

THAY LỜI TỰA

   Kinh Bát Đại Nhân Giác được hiểu nôm na là “Tám điều giác ngộ của các bậc Bồ tát” hay “Tám điều giác ngộ của các bậc thượng nhân”.

Tám Điều Giác Ngộ - Ứng Dụng Kinh Bát Đại Nhân Trong Cuộc Sống

Tám Điều Giác Ngộ - Ứng Dụng Kinh Bát Đại Nhân Trong Cuộc Sống

Kinh Bát Đại Nhân Giác được hiểu nôm na là “Tám điều giác ngộ của các bậc Bồ tát” hay “Tám điều giác ngộ của các bậc thượng nhân”. Khi phân tích ứng dụng bài kinh này, chúng tôi sẽ không chú trọng đến lịch sử và nhân bản học của nó trong lịch sử Tam Tạng, mà chỉ nhấn mạnh đến góc độ ứng dụng từ việc khai thác nội dung súc tích của bản kinh.

Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
RSS icon
Close menu
Site navigation mobile menu